HISTORIA

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Historian ensimmäinen kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Opiskellessa on syytä kiinnittää huomiota kokonaisuuksiin ja kehityslinjoihin. Lisäksi käsitteet kannattaa opetella ulkoa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä
 • ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen
 • tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan
 • tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät.

Keskeiset sisällöt:

Esihistoria – pyyntikulttuurin aika

 • ihmisen kehitysvaiheet
 • keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa

Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset

 • työnjako ja kulttuurin synty
 • suurten jokilaaksojen kulttuurit

Välimeren talousalue antiikin aikana

 • Kreikan talouselämä
 • Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
 • orjuus ja antiikin ajan tekniikka

Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä

 • feodaaliyhteiskunta
 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki

Löytöretket

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset
 • maailmantalouden syntyminen

Teollistuva maailma

 • tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
 • muutokset sukupuolten työnjaossa
 • yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
 • muutokset kaupunkirakenteessa

Globaali kulutusyhteiskunta

 • raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
 • massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
 • sosialistinen suunnitelmatalous
 • kolmannen maailman muotoutuminen
 • kasvun rajat ja uudet haasteet

Kirjasuositus 1

LOPS Historia kurssi 1 – Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Sanoma Pro: Historia ajassa 1

 

Kirjasuositus 2

LOPS Historia kurssi 1 – Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Otava: Forum 1

Suosittelemme, että hankit sekä SanomaPron että Otavan historian kirjat. Edellisten vuosien pääsykoekysymysten vastaukset ovat löytyneet selkeimmin SanomaPron kirjasta. Erityisesti teollistuminen on kuitenkin selkeiten käyty läpi Otavan Forum 1 kirjassa.

Yhteiskuntaoppi

Taloustieto

Yhteiskuntaopin toinen kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Opiskellessa kannattaa kiinnittää huomiota syy-seuraus suhteisiin sekä opetella käsitteet ulkoa. Pelkästään oppikirjoja lukemalla ei harjaannu taitavaksi tilastojen, kuvaajien ja aineistojen tulkitsijaksi, joten niitä kannattaa opiskella lisäksi muista lähteistä. All in -pääsykoekurssille olemme keränneet listan suosittelemistamme lähteistä, jotka täydentävät yhteiskuntaopin oppikirjoja.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
 • saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta
 • tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

Keskeiset sisällöt:

Suomalaisten elinkeinot

 • alkutuotanto
 • teknologia ja teollistuminen
 • palveluyhteiskunta

Taloudellinen toiminta ja yritykset

 • talouden peruskäsitteet
 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
 • kilpailu ja sen muodot
 • yritystoiminta ja kuluttaja

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

 • taloudellinen kasvu
 • keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

 • markkinoiden vapautuminen
 • rahoitusmarkkinoiden rakenne
 • rahapolitiikka ja korko

Julkinen talous ja talouspolitiikka

 • verotus ja finanssipolitiikka
 • politiikka ja markkinavoimat
 • tulopolitiikka

Suomi kansainvälisessä kaupassa

 • kansainvälistyvä talous ja Suomi
 • globalisaation vaikutuksia

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

Kirjasuositus 1

LOPS Yhteiskuntaoppi kurssi 2: Taloustieto

Sanoma Pro: Jokaisen talous

Kirjasuositus 2

LOPS Yhteiskuntaoppi kurssi 2: Taloustieto

Otava: Forum 2

Suosittelemme, että hankit sekä SanomaPron että Otavan yhteiskuntaopin kirjat, koska ne poikkeavat hieman toisistaan sisällöltään. Mikäli kuitenkin valitset vain yhden kirjan kannattaa valita SanomaPron jokaisen talous, koska siitä löytyy selkeimmin vastaukset edellisvuosien pääsykoekysymyksiin.

Matematiikka

Tilastot ja todennäköisyys

Matematiikan kurssi tilastot ja todennäköisyys löytyy sekä lyhyen matematiikan, että pitkän matematiikan tarjonnasta. On kuitenkin huomioitava, että kurssien oppistavoitteet poikkeavat hieman toisistaan. Keskeisimmät sisällöt löytyvät molemmista kursseista, mutta mikäli omaa pääsykoemenestystään haluaa varmistella kannattaa molemmat kurssit opiskella. Monet aiempien vuosien pääsykoetehtävistä ovat löytyneet ainoastaan pitkän matematiikan oppikirjoista. All in -pääsykoepakettiin olemme koonneet keskeisimmät sisällöt molemmista kursseista.

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5 lyhyt matematiikka)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 • arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
 • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt:

 • diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • kombinatoriikkaa
 • todennäköisyyden käsite
 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10 pitkä matematiikka)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä
 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Keskeiset sisällöt:

 • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
 • jakauman tunnusluvut
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • kombinatoriikka
 • todennäköisyyksien laskusäännöt
 • diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo
 • normaalijakauma

Kirjasuositus 1

LOPS pitkä matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys

SanomaPro: Tekijä pitkä matematiikka 10

Kirjasuositus 2

LOPS lyhyt matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys

SanomaPro: Tekijä lyhyt matematiikka 5

Suosittelemme, että hankit molemmat sekä lyhyen että pitkän matematiikan kirjat. Mikäli kuitenkin valitset vain toisen, suosittelemme pitkän matematiikan kirjaa sen kattavuuden vuoksi.